Regulamin

Postanowienia ogólne

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 • Sklep internetowy realizuje zamówienia złożone wyłącznie przez podmioty gospodarcze. W przypadku chęci złożenia zamówienia przez osobę prywatną, prosimy o kontakt.
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy, e-mailem ( atut@atutgdynia.pl), telefonicznie
 • Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności towaru u dostawców lub z powodu innych, ważnych przyczyn ekonomicznych bądź logistycznych
 • Zawartość sklepu internetowego jest jedynie informacją handlową, a nie ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy (zakupu zamówionych towarów). Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest:
 1. przy zamówieniach składanych poprzez formularz zamówienia – moment otrzymania e-mailem informacji o zmianie statusu zamówienia z „W REALIZACJI” na „POTWIERDZONE”
 2. przy zamówieniach składanych e-mailem, telefonicznie – moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (e-mailem lub telefonicznie)

Realizacja zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić
 • Czas realizacji zamówienia składa się z okresu od przyjęcia zamówienia do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych, (jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie lub magazynach dystrybutorów). W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. W takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia
 • Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem
 • Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: przelewem na rachunek bankowy - klient otrzymuje go w momencie składania zamówienia: 97 1020 1853 0000 9702 0098 6398; przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem; gotówką w siedzibie firmy ATUT – jeśli odbiór towaru następuje osobiście w naszym biurze handlowym w Gdyni (ul. Śląska 53)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ I DANE OSOBOWE ADMINISTRATORA
 • Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.atutgdynia.pl, zwanego dalej “Serwisem”
 • Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest firma ATUT z siedzibą: 81-304 Gdynia, Śląska 53, NIP:9580426601, zwana dalej “Administratorem”
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 • Adres korespondencyjny: ATUT, 81-304 Gdynia, ul. Śląska 53
 • Telefon: 58 661 92 90
 • email: atut@atutgdynia.pl
 • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy między Użytkownikiem a Administratorem. W rozumieniu art. 6 ust. 1 (a, b) Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych może być:
 1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - windykacja należności)
 4. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność)
 5. Archiwizowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 6. Obsługa korespondencji z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Administrator ze swojej strony zobowiązuje się do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu i nieujawniania ich danych osobowych, pozyskanych w procesie rejestracji.
JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY
 • Podczas wymiany korespondencji zapisywane są: adres email, imię, nazwisko, adres dostawy zamówienia, numer telefonu kontaktowego
 • Dane zebrane podczas wymiany korespondencji nie są w żadnym przypadku ujawniane, z wyjątkiem sytuacji przymusu prawnego.
 • Dane osobowe mogą być powierzone firmom zewnętrznym, odpowiedzialnym za realizację umowy, jak poczta i firmy kurierskie, firma księgowa i hosting usług internetowych, wyłącznie w celu wywiązania się Administratora z umowy sprzedaży i dostawy zamówionych przez Użytkownika towarów i usług.
 • Adres IP Użytkownika może być wykorzystywany przez Administratora wyłącznie w celach technicznych, jak poprawa jakości obsługi, statystyka, zwalczanie spamu i innych działań szkodliwych.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na dostawę towaru.
 • Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia, co oznacza że Administrator nie prowadzi profilowania Użytkowników w celach marketingowych.
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administrator zaprzestaje przechowywania danych osobowych w momencie wypowiedzenia umowy świadczenia usług przez Użytkownika oraz na każde jego żądanie.
 • Dokumenty rozliczeniowe - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty przechowywane będą do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • Administrator nie będzie udostępniał pozyskanych danych osobowych Użytkowników Serwisu
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
 • Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i regulaminie Serwisu, Użytkownik ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich zmiany lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzaniem jego danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru.
 • Użytkownicy nie są zobowiązani do podania danych osobowych Administratorowi, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
 • Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy świadczenia usług lub jej realizacja przez Administratora Serwisu.